Γενικοί όροι και προϋποθέσεις
Το igna.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου που εδρεύει στην Κομοτηνή, στην οδό Αίνου 13, με αριθμό τηλεφώνου 25313 02256 και email info@igna.gr (στο εξής η "ΕΤΑΙΡΙΑ"). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί τον εξ αποστάσεως πωλητή έναντι του καταναλωτή κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους αυτούς προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή μέσα από τις σελίδες του. Το igna.gr συστάθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα και οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετίζεται με την ελληνική νομοθεσία. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου διέπονται από τους νομούς της Ελλάδας. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Πολιτική Απορρήτου
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του igna.gr υπόκειται στους όρους καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Η περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν προϋποθέτει από το χρήστη να εισάγει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Σε περίπτωση που ο χρήστης προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων θα του ζητηθεί να ενημερώσει σχετικά με τις προσωπικές του πληροφορίες. Τα στοιχεία που ζητούνται για ολοκλήρωση της παραγγελίας είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), η φυσική διεύθυνση αποστολής (πόλη, περιοχή, χώρα, ταχυδρομικός κωδικός) το τηλέφωνο επικοινωνίας και ένας προσωπικός κωδικός που επιλέγεται από το χρήστη και χρησιμοποιείται μέσα στο igna.gr.

Σε περίπτωση καταχώρησης ελλιπών στοιχείων (λανθασμένη διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ.) το κατάστημα διατηρεί δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας χωρίς ειδοποίηση.

Σύνδεσμοι
Στο igna.gr μπορεί να περιλαμβάνονται εξωτερικοί σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από το igna.gr αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Το igna.gr σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των παραπάνω ιστοσελίδων και των εξωτερικών δεσμών.

IP Διευθύνσεις
Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ κάθε επισκέπτης έχει πρόσβαση στο igna.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τον Πελάτη/Χρήστη των υπηρεσιών μας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα igna.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διατηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη/Χρήστη για όσο χρονικό διάστημα αυτός είναι εγγεγραμμένος σε κάποια από τις υπηρεσίες του igna.gr.

Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης/Χρήστης έχει μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.

Το igna.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι Πελάτες/Χρήστες του για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης του παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Με την καταχώρηση της παραγγελίας, ο Πελάτης/Χρήστης αυτόματα αποδέχεται και όλους τους παραπάνω όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα πρέπει να προχωρά σε παραγγελία χωρίς πρώτα να επικοινωνήσει με την επιχείρηση μας.

Πολιτική Επιστροφών
Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την συναφθείσα σύμβαση πώλησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης αρκεί ο πελάτης να επικοινωνήσει μαζί μας εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών με την οποία θα ενημερώνει την εταιρία για την απόφαση του να επιστρέψει το προϊόν.

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR)
Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.